கோவிட்-19 ஆன்டிஜென்

 • SARS-CoV-2 ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் (கூழ் தங்கம்)

  SARS-CoV-2 ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் (கூழ் தங்கம்)

  கோவிட்-19 ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் - உமிழ்நீர் மற்றும் ஸ்வாப் மாதிரிகள் அனைத்தும்!

  கண்டறிதல் பொருள்கள் SARS-CoV-2 ஆன்டிஜென்
  முறை கூழ் தங்க முறை
  மாதிரி வகை உமிழ்நீர், நாசோபார்னீஜியல் ஸ்வாப், ஓரோபார்னீஜியல் ஸ்வாப்
  விவரக்குறிப்புகள் 1 சோதனை/கிட், 20 சோதனைகள்/கிட்
  தயாரிப்பு குறியீடு CoVSLFA-01, CoVSLFA-20
 • கோவிட்-19 ஆன்டிஜென் லேட்டரல் ஃப்ளோ அஸ்ஸே

  கோவிட்-19 ஆன்டிஜென் லேட்டரல் ஃப்ளோ அஸ்ஸே

  15 நிமிடங்களுக்குள் ஸ்வாப் மாதிரிகளுக்கான கோவிட்-19 விரைவான சோதனை

  கண்டறிதல் பொருள்கள் SARS-CoV-2 ஆன்டிஜென்
  முறை பக்கவாட்டு ஓட்டம் மதிப்பீடு
  மாதிரி வகை நாசோபார்னீஜியல் ஸ்வாப், ஓரோபார்னீஜியல் ஸ்வாப்
  விவரக்குறிப்புகள் 20 சோதனைகள்/கிட்
  தயாரிப்பு குறியீடு CoVAgLFA-01