தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

எங்களை பற்றி

நிறுவனத்தின் கட்டிடம்

தொழிற்சாலை கதவு

மூலப்பொருள் அடித்தளம்

வரவேற்பறை

வரவேற்பறை

தொழிற்சாலை

பகிரப்பட்ட இடம்

தொழிற்சாலை

சந்திப்பு அறை

1 கருவி R&D

கருவி R&D

2 கருவி தயாரிப்பு

கருவி தயாரிப்பு

3 தர மேலாண்மை

தர மேலாண்மை

4 கண்காட்சி கூடம்

கண்காட்சி அரங்கம்

5 ரீஜென்ட் ஆர்&டி ஆய்வகம்

ரீஜென்ட் R&D ஆய்வகம்

6 ரீஜென்ட் ஆர்&டி ஆய்வகம்

ரீஜென்ட் R&D ஆய்வகம்

7 ரீஜெண்ட் உற்பத்தி

மறுஉருவாக்கம் உற்பத்தி

8 ரீஜெண்ட் உற்பத்தி

மறுஉருவாக்கம் உற்பத்தி

9 ரீஜெண்ட் உற்பத்தி

மறுஉருவாக்கம் உற்பத்தி